داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت عسل وحشی و فالوده

ابوالعینا بر سفره ای بنشست فالوده ای برایش نهادند مگر کمی شیرین بود گفت این فالوده را پیش از آن که به زنبور عسل وحی شود ساخته اند

نتیجه فالوده را بیشتر شیرین باید کرد

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها