داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت جذاب و معروف کر و عیادت مریض(مثنوی معنوی)

مرد كري بود كه ميخواست به عيادت همساية مريضش برود. با خود گفت: من كر هستم. چگونه حرف بيمار را بشنوم و با او سخن بگويم؟ او مريض است و صدايش ضعيف هم هست. وقتي ببينم لبهايش تكان ميخورد. ميفهمم كه مثل خود من احوالپرسي ميكند. كر در ذهن خود, يك گفتگو آماده كرد. اينگونه:

 

من ميگويم: حالت چطور است؟ او خواهد گفت(مثلاً): خوبم شكر خدا بهترم.

 

من ميگويم: خدا را شكر چه خوردهاي؟ او خواهد گفت(مثلاً): شوربا, يا سوپ يا دارو.

 

من ميگويم:

نوش جان باشد. پزشك تو كيست؟ او خواهد گفت: فلان حكيم.

 

من ميگويم: قدم او مبارك است. همة بيماران را درمان ميكند. ما او را ميشناسيم. طبيب توانايي است. كر پس از اينكه اين پرسش و پاسخ را در ذهن خود آماده كرد. به عيادت همسايه رفت. و كنار بستر مريض نشست. پرسيد: حالت چطور است؟ بيمار گفت: از درد ميميرم. كر گفت: خدا را شكر. مريض بسيار بدحال شد. گفت اين مرد دشمن من است. كر گفت: چه ميخوري؟ بيمار گفت: زهر كشنده, كر گفت: نوش جان باد. بيمار عصباني شد. كر پرسيد پزشكت كيست. بيمار گفت: عزراييل(1). كر گفت: قدم او مبارك است. حال بيمار خراب شد, كر از خانه همسايه بيرون آمد و خوشحال بود كه عيادت خوبي از مريض به عمل آورده است. بيمار ناله ميكرد كه اين همسايه دشمن جان من است و دوستي آنها پايان يافت.

 

از قيـاسي(2) كه بـكرد آن كـر گـزين صحبت ده ساله باطل شد بدين

 

اول آنـكس كـاين قيـاسكـها نـمود پـيش انـوار خـدا ابـليس بـود

 

گفت نار از خاك بي شك بهتر است من زنـار(3) و او خاك اكـدًر(4) است

 

بسياري از مردم ميپندارند خدا را ستايش ميكنند, اما در واقع گناه ميكنند. گمان ميكنند راه درست ميروند. اما مثل اين كر راه خلاف ميروند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1) قياس: مقايسه

 

2)عزراييل: فرشتة مرگ

 

3) نار: آتش

 

4) اَكدر: تيره, كِدر

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها