داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت  سرگرم کننده دزد زن(مثنوی معنوی)

 

دزدي در نيمه شب, پاي ديواري را با كلنگ ميكَنَد. تا سوراخ كُنَد و وارد خانه شود. مردي كه نيمه شب بيمار بود و خوابش نمي برد صداي تق تق كلنگ را ميشنيد. بالاي بام رفت و به پايين نگاه كرد. دزدي را ديد كه

ديوار را سوراخ ميكند. گفت: اي مرد تو كيستي؟ دزد گفت من دُهُل زن هستم. گفت چه كار ميكني در اين نيمه شب؟

 

دزد گفت: دُهُل ميزنم. مرد گفت: پس كو صداي دُهُل ؟ دزد گفت: فردا صداي آن را ميشنوي. فردا از گلوي صاحبخانه صداي دُهُل من بيرون ميآيد.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها