داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت کوتاه « فرزند بزرگان» عبید زاکانی

زن طلحك فرزندی زایید. سلطان محمود او را پرسید كه چه زاده است؟ گفت: از درویشان چه زاید؟ پسری یا دختری. گفت: مگر از بزرگان چه زاید؟ گفت: چیزی زاید بی هنجار گوی و خانه برانداز.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها