داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان دنباله دار و زیبای زیر گنبد کبود 2 بخش سوم

باریان هم چون می دانست که پارت راهب م د ت

 

ها با پریان زندگی کرده و به خصوصیا ت اخلاقی آنها آگاه اس ت ، به همین دلیل نظر پارت را قبول کر د . سپس

 

پارت راهب خودش و باریان و سرباز سوار را تبدیل به عقاب نمود و هر سۀ آنها به اتفاق هم به اعماق جنگل

 

رفتند و روی زمین نشستند و پارت دوباره همه را تبدیل به شکل اولیۀ خودشان کرد و بعد آن دو پری که

 

بزرگش کرده بودند را صدا کر د . پریان به محض شنیدن صدای پارت سریع جلوی چشمان آنها ظاهر شدن د و

 

پارت و باریا ن و سرباز سوار همۀ ماجرا را برای آن دو پری تعریف کردند و پریان گفتند: