داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان به پرواز در آمدن شاهین هدیه پادشاه

پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. 

 

 

 

یک ماه بعد، مربی نزد پادشاه آمد و گفت